Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án được lập dựa trên các căn cứ nào từ ngày 01/01/2024?

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 448 lượt xem Đăng ngày 21/09/2023 Chia sẻ:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án được lập dựa trên các căn cứ nào từ ngày 01/01/2024?

Cho tôi hỏi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án được lập dựa trên các căn cứ nào? Nhờ anh chị giải đáp.

 

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến TL Law xin chào !

Công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư giỏi, uy tín HCM tư vấn pháp luật online trường hợp Bạn như sau:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được lập dựa trên những căn cứ sau từ ngày 01/01/2024?

Căn cứ quy định Điều 38 Luật Đấu thầu 2023 (Hiệu lực từ ngày 01/01/2024) quy định việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án:

a) Quyết định phê duyệt dự án và các văn bản có liên quan, trừ trường hợp gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đối với trường hợp không xác định được chủ đầu tư;

b) Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có); c) Dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ trường hợp dự án đầu tư công trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

d) Kế hoạch huy động vốn thực hiện dự án hoặc nguồn vốn thực hiện dự án đối với những dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

đ) Điều ước quốc tế, hiệp định vay đối với những dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trừ trường hợp đấu thầu trước quy định tại Điều 42 của Luật Đấu thầu;

e) Văn bản pháp lý có liên quan.
….
Như vậy, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án sau ngày 01/01/2024 được lập dựa trên những căn cứ sau:

– Quyết định phê duyệt dự án và những văn bản có liên quan, trừ trường hợp gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án.

– Trường hợp gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đối với trường hợp không xác định được chủ đầu tư;

– Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có);

– Dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ trường hợp dự án đầu tư công trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

– Kế hoạch phân bổ vốn thực hiện dự án hoặc nguồn vốn thực hiện dự án đối với những dự án không thuộc trường hợp dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn.

– Điều ước quốc tế, hiệp định vay với những dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trừ trường hợp đấu thầu trước theo quy định.

– Văn bản pháp luật có liên quan.

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm những gì?

Căn cứ quy định Điều 39 Luật Đấu thầu 2023 (Hiệu lực từ ngày 01/01/2024) quy định chi tiết nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Tên gói thầu:
Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu. Trường hợp gói thầu gồm từng phần riêng lẻ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu tên tóm tắt nội dung công việc của mỗi phần.

2. Giá gói thầu:

a) Giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu bao gồm tất cả chi phí nhằm thực hiện gói thầu, trừ chi phí tư vấn, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được công bố trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết;

b) Trường hợp gói thầu từng phần phải ghi rõ giá gói thầu và giá ước tính đối với mỗi phần cấu thành giá gói thầu;

c) Trường hợp gói thầu áp dụng tuỳ chọn mua thêm quy định tại khoản 8 Điều này, giá gói thầu không bao gồm giá trị của tuỳ chọn mua thêm.

Chính phủ quy định cụ thể các nội dung giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Nguồn vốn:
Đối với từng gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn đã được xác định hoặc phê duyệt. Trường hợp sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thì phải ghi rõ tên dự án và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn vay, vốn đối ứng trong nước. Đối với dự toán mua sắm, trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện dài hơn 01 năm, nguồn vốn có thể được xác định trên cơ sở dự toán mua sắm của năm ngân sách và tổng dự toán mua sắm của các năm ngân sách tiếp theo.

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: a) Đối với từng gói thầu phải xác định  hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hoặc quốc tế; áp dụng hoặc không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng; b) Trường hợp dự án áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, ghi theo nội dung phù hợp với kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu.

5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. Trường hợp đấu thầu rút gọn có áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu rút gọn, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.

6. Loại hợp đồng: a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải xác định  loại hợp đồng theo quy định tại Điều 64 của Luật Đấu thầu dùng làm căn cứ lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu   hợp đồng; b) Đối với dự án áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, ghi theo nội dung phù hợp với kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu.

7. Thời gian thực hiện gói thầu:
Thời gian thực hiện gói thầu được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình, hàng hoá (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có), dịch vụ phi tư vấn, tư vấn. Thời gian thực hiện gói thầu được tính theo số ngày, số tuần, số tháng hoặc số năm, không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian giám sát thi công đối với gói thầu tư vấn (nếu có).

8. Tuỳ chọn mua thêm (nếu có): a) Tuỳ chọn mua thêm là việc chủ đầu tư mua thêm hàng hoá, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn của gói thầu theo khối lượng nêu trong hợp đồng; b) Trường hợp gói thầu áp dụng tuỳ chọn mua thêm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ khối lượng, số lượng, giá trị dự toán của phần tuỳ chọn mua thêm; c) Tuỳ chọn mua thêm được thực hiện khi thoả mãn đầy đủ các điều kiện: nhà thầu đã trúng thầu qua đấu thầu rộng rãi, đàm phán giá; khối lượng mua thêm không quá 30% của khối lượng gói thầu tương ứng nêu trong hợp đồng; có dự toán được phê duyệt cho khối lượng mua thêm; đơn giá của hàng hoá, dịch vụ mua thêm không được quá đơn giá của toàn bộ hàng hoá, dịch vụ nêu trong hợp đồng  được áp dụng trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng.

9. Giám sát công tác đấu thầu (nếu có).
Như vậy, nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm có:

– Tên gói thầu.

– Giá gói thầu.

– Nguồn vốn.

– Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.

– Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

– Loại hợp đồng.

– Thời gian thực hiện gói thầu.

– Tuỳ chọn mua thêm (nếu có).

– Giám sát chi phí đấu thầu (nếu có).

Ai có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 40 Luật Đấu thầu 2023 (Hiệu lực từ ngày 01/01/2024) quy định việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án như sau:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án

2. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với trường hợp đã phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu;

b) Người có thẩm quyền quyết định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án không áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu hoặc uỷ quyền cho chủ đầu tư, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý nhà nước phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

c) Chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với trường hợp không xác định được chủ đầu tư của gói thầu đấu thầu trước theo quy định tại Điều 42 của Luật này hoặc gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Như vậy, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án gồm có:

– Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đã phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu;

– Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án không áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu hoặc giao cho chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý nhà nước phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

– Chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với trường hợp không xác định được chủ đầu tư của gói thầu đấu thầu trước theo quy định về đấu thầu trước này hoặc gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Trân trọng!

Ngành nghề tư vấn đầu tư, Tư vấn pháp luật Đầu tư, Dịch vụ tư vấn đầu tư là gì, Luật đầu tư, Tư vấn đầu tư tài chính, Công ty tư vấn đầu tư, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Điều kiện kinh doanh tư vấn đầu tư, Tư vấn đầu tư xây dựng, Tư Vấn Luật Đầu Tư Việt Nam, Tư vấn luật đầu tư dự án, luật sư giỏi hcm, luật sư tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật, tổng đài tư vấn pháp luật,

 

Hãy gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: